Privacy Policy

Dit Privacy Statement – opgemaakt in Oktober 2023 – is van toepassing op:

  • Onze website: statera-fd.nl.
  • Informatie die door Statera-fd wordt verwerkt in het kader van haar

Tijdens uw bezoek aan de website zal Statera-fd geen persoonsgegevens over u verzamelen, dit kan alleen direct – via een verzoek om gegevens aan u – gebeuren. Statera-fd zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doelen die Statera-fd bij de verwerking van gegevens nastreeft.

Wij wijzen u erop dat alle websites die vallen onder Statera-fd verzorgd worden door derden en dus niet door ons. Deze derden hebben geen toestemming van Statera-fd voor het verzamelen van gegevens. Wij raden bezoekers aan elke privacyverklaring van andere websites – welke gekoppeld zijn aan Statera-FD – goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Door gebruik te maken van onze Website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

 Statera-fd verzamelt en verwerkt gegevens over klanten ten behoeve van haar bedrijfsvoering.

Voor bezoekers van deze website waarop wij onze producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar stellen kan het verzamelen van gegevens alleen plaatsvinden nadat u als bezoeker Statera-fd daarvoor toestemming heeft gegeven. De door u verstrekte informatie zal uitsluitend worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen indien dit van belang is voor de dienstverlening aan u.

Voor het aanbieden van diensten waarop u prijs zou kunnen stellen geldt dat dit uitsluitend zal plaatsvinden als u hebt aangegeven aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen.

1.  Verwerken van gegevens:

Indien u gebruik maakt van de website van Statera-fd, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Statera-fd verwerkt deze gegevens voor:

  • U nadere informatie aangaande de dienstverlening door Statera-fd toe te kunnen sturen – hetzij per post of per e-mail – en de dienstverlening van Statera-fd, al dan niet via deze website, te optimaliseren;
  • Statera-fd verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

2.  Cookies:

De website van Statera-fd gebruikt geen “cookies”.

De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers u de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten.

3.  E-mail:

Via de website kunnen ook e-mailberichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw naam en uw e- mailadres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Statera-fd voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw e- mail.

4.  Bijzondere persoonsgegevens:

Statera-fd vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens.

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP- adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging.

5.  Publicaties:

Hoewel de meeste publicaties in de vorm van downloads worden aangeboden, bestaat ook de mogelijkheid om online, telefonisch of per brief (bestelformulier) publicaties van Statera-fd aan te vragen. Wij vragen u om de bestelgegevens op te geven om verzending en betaling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

6.  Direct marketing:

Behalve voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven – waarvoor u zich kunt opgeven en waarbij u kunt aangeven dat u specifiek publicaties en/of informatie van Statera-fd wenst te ontvangen – zal Statera-fd de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt niet verder ter ondersteuning van haar marketingactiviteiten gebruiken.

Door Statera-fd, wordt ongevraagd geen informatie toegezonden, wilt u wel ongevraagde informatie ontvangen dient u bij het opgeven van uw persoonsgegevens dit kenbaar te maken.

7.  Derden:

Uw persoonsgegevens zullen door Statera-fd vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

  • Statera-fd hiertoe wettelijk verplicht is;
  • u daar expliciet om vraagt;

De website van Statera-fd wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Statera-fd begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze sites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

8.  Doorgifte naar bedrijven:

Persoonsgegevens die door Statera-fd worden verzameld, zullen nimmer – tenzij met uw uitdrukkelijk toestemming – worden doorgestuurd naar andere bedrijven. Deze bedrijven mogen de gegevens echter alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan Statera-fd heeft verstrekt. Een bezoeker die gegevens op de website van Statera-fd plaatst, dient expliciet toestemming te verlenen tot het doorsturen van de op de website verzamelde informatie, indien dat nodig is om aan het vrijwillig verzoek van die bezoeker te kunnen voldoen.

Wanneer u gegevens op de website van Statera-fd plaatst, gaan wij ervan uit dat u Statera-fd uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te delen met andere Statera-fd entiteiten die deel uitmaken van de Statera-fd organisatie en wordt u op de desbetreffende webpagina’s waarop u persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

9.  Externe links:

Statera-fd heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het Privacy Statement van Statera-fd niet geldt voor uw bezoek aan de websites waarop u wordt doorgelinkt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Statera-fd is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacy Statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

De site van Statera-fd bevat geen functionaliteit om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals onder andere Facebook en Twitter.

Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van websites die u bezoekt.

Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen.

Statera-fd heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen.

Daarnaast kan de Statera-fd website gebruik maken van blogs, fora, crowd- sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling.

Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben.

10.  Bewaren van gegevens:

Statera-fd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

11.  Toegang tot de website:

Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van Statera- fd, niet te verplichten u te laten registreren. Het kan echter voorkomen dat u wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de website of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde transactiegegevens, tot bedrijfsgegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

12.  Rechten:

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Statera- fd van u verwerkt. Voor het wijzigen, overdragen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. Statera-fd streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal Statera-fd, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

Statera-fd aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. Statera-fd aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal Statera-fd, nadat zij erop attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aan te passen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

13.  Beveiliging:

Statera-fd heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd.

Alle werknemers van Statera-fd dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van Statera-fd, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

14.  Vragen:

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Statera-fd via de website heeft doorgegeven of verzoeken om informatie te laten verwijderen of over te dragen, kunt u per e-mail richten aan: info@Statera-fd.nl of per gewone post aan:

Belasting Adviesbureau Soest, De Akkeren 43, 3762 AN Soest.

Informatie van Statera-fd kunt u uitsluitend ontvangen indien u dit kenbaar heeft gemaakt via voormeld (e-mail) adres.

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende website-onderdeel.

Indien u vragen heeft over dit Privacy Statement, kunt u deze per e-mail richten aan: info@Statera-fd.nl of per gewone post aan: Belasting Adviesbureau Soest, De Akkeren 43, 3762 AN Soest.

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen indien u van mening bent dat handelingen van Statera-fd aanleiding geven tot een dergelijke klacht.

15.  Wijzigingen:

Statera-fd behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van dit Privacy Statement vermeld.

Om u op de hoogte te houden worden wijzigingen in dit Privacy Statement kenbaar gemaakt in nieuwsbrieven en worden deze wijzigingen minstens twee weken lang op een opvallende plaats op onze website aangegeven.

nl_NLDutch